07 August 2011

More Jaramazan

It took a lot of searching, but I finally tracked down the lyrics to the Jaramazan song.  Unfortunately they're all in Kyrgyz and I don't know much Kyrgyz, nor does Google Translate, so all I can do is understand a bit and read it, but it's still fun because I know the tune. I've posted a couple of variations because I don't trust that any of these websites will last forever.  And here are a couple of discussions about the song.  And maybe someday someone will write about it in Russian so I can read it.  Well, actually, I did find one article that connects the song with older Kyrgyz beliefs and had bits of the song.  It's an interesting read, although I wasn't entirely convinced.  Maybe I'll read the article with my Russian teacher and see what she thinks.  Anyway, here are two versions of the song.

This site's version:
Ассалому алейкум, жарамазан,
Он эки айда бир келчү орозо жан.
Орозоң кабыл болсун кармаган жан.
Адыр-адыр тоолордон,
Айгыр минип мен келдим.
Айгыр оозун тарта албай,
Ушул үйгө туш келдим.
Будур-будур тоолордон,
Бука минип мен келдим.
Бука мурдун тарта албай,
Ушул үйгө туш келдим.
Ушул үйдүн үзүгү,
Ак кочкордун чуудасы,
Ушул үйдө жеңейим,
Азыраак уктап, тыңдачы!
Ушул үйдүн үзүгү,
Көк кочкордун чуудасы,
Ушул үйдө жеңейим,
Көп уктабай, тыңдачы.
Курут алып жатат бейм?
Курут болсо алып чык,
Катыр-кутур чайнайлы.
Курут берип кубантпа,
Куру сөзгө жубатпа!
Таруу берип тамшантпа,
Таң аткыча какшатпа!
Улак берсең албаймын,
Караңгыда бакыртып,
Ушул үйдүн үзүгү,
Үзүлүңкү көрүнөт.
Ушул үйдө жеңейим.
Сүзүлүңкү көрүнөт.
Төбөдөгү төрт жылдыз.
Батайын деп баратат.
Мингеним жаман тай эле,
Жатайын деп баратат.
Шалдыр-шулдур шакек чык,
Саймалама жоолук чык!
Жоолукту белге чалабыз,
Шакекти колго салабыз.
Чымы-чымыр-чымыр чык,
Буудай майлап кууруп чык!
Бычак учу жылтырайт,
Май томуруп жатат бейм?
Майың болсо алып чык,
Сака, мурут майлайлы.
Казан-аяк калдырайт,
Убалына калбаймын.
Эртең-бүгүн деп коет,
Катыным жаман киши эле,
Карышкыр, бөрү жеп коет,
Бука берсең шайлап бер,
Мурунтугун байлап бер.
Мурунтугун үзбөсүн,
Какылдаган ырчыңдын,
Кардын жара сүзбөсүн.

This site's version
Ассалому алейкум жарамазан,
Он эки айда бир келген орозожан,
Орозоңуз кабыл болсун туткан адам.
Орозодо союлган кара борук,
Аталардан калган экен ушул жорук.
Жарамазан айтып келдим эшигиңе,
Ак кочкордой уул берсин бешигиңе.
Ал балаң жакшы чыкса кешигиңе,
Кимдер келип, кимдер кетпейт эшигиңе.
Адыр адыр тоолордон
Айгыр минип биз келдик,
Айгыр оозун тарталбай
Айлыңарга туш келдик
Будур дудур тоолордон
Бука минип биз келдик,
Мурунтугун тарталбай
Ушул үйгө туш келдик
Үйүң үйүң үй экен,
Үйдүн үстү чий экен,
Ак сарайдай зыңкыйган,
Кайсы байдын үйү экен.
Ушул үйдүн үзүгү
Үзүлүнкү көрүнөт
Ушул үйдө жеңекем
Сүзүлүңкү көрүнөт
Казан аяк калдырайт
Май томуруп жатабы
Ачкычтары шылдырайт
Акча берген жатабы?
Кош арыктан аттаган койдун изи,
Кой жашырып берем дейт байдын кызы.
Таш арыктан аттаган тайдын изи,
Тай жашырып берем дейт байдын кызы.
Улак берсең албаймын,
Убалына калбаймын.
Акча берсең аламын,
Ак чөнтөккө саламын.
Рамазааааааан!!!

No comments:

Post a Comment